ข้อตกลงการใช้บริการ
ข้อตกลงการใช้บริการ

 

ข้อตกลงการใช้บริการ ( Terms of Use and Disclaimer)

ผู้ใช้บริการหรือผู้รับบริการหรือสมาชิก หมายถึง ลูกค้าของ บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด

ผู้ให้บริการ หมายถึง บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด

โดยที่ผู้ใช้บริการจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้บริการสัญญาจะไม่กระทำ หรือปล่อยปละละเลยให้ผู้อื่นกระทำการใด ๆ ที่ละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้
  • ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎ ระเบียบ คำแนะนำที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ให้บริการ และที่จะกำหนดต่อมาในอนาคต กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้บริการมีสิทธิ์งดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ทันที
  • ผู้ใช้บริการต้องทำการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องและเป็นความจริงให้กับผู้ให้บริการ เช่นที่อยู่ , หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล์ ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆ ที่ทางผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบ
  • ผู้ใช้บริการต้องเข้ามาตรวจสอบหรือติดตามข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอย่างน้อยที่สุดเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์อื่นๆ
 • ในกรณีที่สมาชิกไม่ชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่กำหนดผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ในการระงับการให้บริการแก่สมาชิก
  • การให้บริการจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกยกเลิกการใช้บริการ
  • กรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกการใช้บริการ หรือ เปลี่ยนแปลงการใช้บริการ ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้บริการใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยการคืนค่าบริการนั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ เท่านั้น
  • ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผลในกรณีที่ผู้ให้บริการตรวจพบว่ามีผู้ใช้บริการละเมิดหรือเผกเฉยข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ รวมถึงการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบ หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลสมาชิกอื่น หรือทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระหนักแก่เซิร์ฟเวอร์ ซึ้งจะสามารถยกเลิกบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว ในกรณีที่ท่านใช้พื้นที่เกินจากที่ได้ตกลงกัน หรือ สิ้นสุดสัญญาการใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ไม่อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ หรือกิจกรรมอันใดที่ส่งผลเสียกระทบต่อ CPU , Storage Space, Mail Server, Attach Server , Network System และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ใช้บริการท่านใด ประพฤติผิดในข้อนี้ ผู้ใช้บริการยินดีที่จะรับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ให้บริการ และ เจ้าของสิทธิเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ข้อมูล โปรแกรม หรือไฟล์ใดๆที่ผู้ใช้บริการมีไว้หรือใช้งานอยู่บนเครื่อง Server เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่อง Server จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากผู้ใช้บริการทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM จะต้องรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ
 • การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ หรือเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียวโดยผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิที่ตรวจสอบข้อมูล และโปรแกรมต่างๆ รวมถึงจะจัดเก็บ วิเคราะห์ หรือนำสถิติการใช้ข้อมูลที่เกิดจากการใช้บริการไปใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นหรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ หรือจากเหตุสุดวิสัยใดๆ ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการจะมีระบบการจัดการสำรองข้อมูลที่ดีที่สุดแล้ว แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้นผู้ใช้บริการจะต้องทำการสำรองข้อมูลไว้อย่างน้อย 1 ชุดเสมอตลอดระยะเวลาการใช้บริการ
 • ผู้ให้บริการจะไม่แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่ง
  • ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำสิทธิการใช้งานไปให้กับบุคคลอื่น โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายอันเนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการแก่สมาชิกนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุดังกล่าวนั้นๆ
  • ผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ในการตรวจสอบข้อมูล ข้อความ เนื้อหา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่มีการร้องขอ
 • ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาและไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ผิดตามข้อตกลงการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น และ หากเกิดกรณีพิพาทไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็ตาม คำตัดสินของ ผู้ให้บริการ ถือเป็นที่สุด

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้บริการเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

 • เว็บไซต์ที่ทำการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น ประสงค์ราย หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ ผิดกฏหมายและศีลธรรม หรือ มีเนื้อหาส่อไปในแนวทางลามกอนาจาร รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์หรือแบนเนอร์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อดังกล่าวด้วย
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การขู่คุกคาม ฉ้อโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย
 • เว็บไซต์ซึ่งนำความเสื่อมเสีย ความแตกแยก หรือสร้างความเสียหายให้กับผู้ให้บริการและบุคคลอื่นทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา
 • เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรระบบของผู้ให้บริการ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ฟรี E-mail, Free Hosting, Free Web Space, Database โดยผู้ให้บริการจะอนุญาติให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นๆ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ เท่านั้น
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน หรือมีเนื้อหาส่อไปในแนวทางการพนัน ทุกประเภท รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์หรือแบนเนอร์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อดังกล่าวด้วย
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hacker , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมายรวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์หรือแบนเนอร์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเว็บจำพวกดังกล่าวด้วย
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ ดาวน์โหลดเพลง เสียง จำพวก MP3 , โปรแกรม, วีดีโอภาพและเสียง, ไฟล์คลิป,เพลงออนไลน์ ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงไฟล์นามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยผู้ให้บริการจะอนุญาติให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นๆ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ เท่านั้น
 • เว็บไซต์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 

เงื่อนไขการรับประกันความพึงพอใจ

เพื่อประโยชน์ของท่าน ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ ของบริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด

เงื่อนไขการรับประกันความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ ผู้ให้บริการ ” และลูกค้าของบริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ ผู้ใช้บริการ ” โดยมีเงื่อนไขในการบริการต่างๆดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้บริการต้องแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ อันไม่เป็นเท็จ ให้กับผู้ให้บริการทราบ เพื่อสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ที่พึ่งจะได้รับตามความเหมาะสม
 • ผู้ใช้บริการจะต้องจัดเก็บหลักฐานการชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องต่างๆไว้เป็นอย่างดี
 • ผู้ให้บริการ รับประกันความพึงพอใจยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มเปิดใช้บริการหรือจดชื่อเว็บไซต์ ( โดเมนเนม) โดยทั้งนี้ ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรียกเก็บใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ดังต่อไปนี้
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( กรณีออกใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว)
  • ค่าดำเนินการจดทะเบียนโดเมนเนม หรือ ค่าต่ออายุโดเมนเนม
  • ค่าดำเนินการติดตั้งระบบต่างๆ 300 บาท (ทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น)
 • ระยะเวลาการคืนเงิน
  • กรณีที่ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมาชิก แจ้งขอยกเลิกการใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้ชื่อโดเมนเนม ได้ต่อไปอีกจนกว่าจะหมดอายุ นับจากวันที่จดทะเบียนโดเมนเนม ซึ่งผู้ให้บริการยินดีบริการ แก้ไขข้อมูล DNS ให้ชี้ไปยัง Hosting แห่งใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า