อัตราค่าบริการ จดทะเบียนโดเมนเนม หน่วย: บาท
โดเมนเนม
/ Registrar
อัตราค่าบริการ
OnlineNIC
.com 500
.net 500
.org 500
.biz 500
.info 500

ประเภทโดเมนเนม

ความหมาย

.com

C = Comercial นามสกุลนี้เหมาะสำหรับเว็บไซต์ของ บริษัท ร้านค้า เอกชน ที่จัดทำขึ้นเพื่อการโปรโมทสินค้า หรือ ขายสินค้า โดยหวังผลประโยชน์ทางด้านธุระกิจเป็นหลัก ซึ่งนิยมใช้กันมาก เพราะผู้เล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไปจะรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยส่วนมากแล้วนามสกุลดังกล่าวนี้จะถูกเลือกเป็นลำดับต้นๆ

.net

N= Network เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ตระบบเครือข่าย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกับธุระกรรมทางระบบเครือข่ายนั้นเอง

.org

O= Organization เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ หน่วยงาน หรือองค์กร มูลนิธิ ที่ทำงานในสังคมโดยมิได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ

.biz

B = Bussiness มีความหมายเช่นเดียวกันกับ . com โดยมากมักจะนิยมจดในกรณีที่ชื่อโดเมนเนม . com นั้นไม่ว่างหรือถูกผู้อื่นนำไปใช้งานแล้ว เป็นที่นิยมกันมากในกรณีที่จัดทำธุรกิจ สำหรับประเทศไทยยังค่อยนิยมแพร่หลายเท่าที่ควร

.info

I = Information เว็บไซต์ที่ใช้นามสกุลดังกล่าวนี้จัดว่าเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ นิยมใช้ในกรณีที่ .com ไม่ว่างและเว็บที่จัดทำขึ้นมานั้นมีเป้าหมายในการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทั่วไป ดังเช่นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือสาระทางด้านการแพทย์การศึกษา เป็นต้น


หมายเหตุ: ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่า หากเป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจ การจดชื่อเว็บไซต์ นิยมจดหรือจองชื่อไว้หลายๆ นามสกุล เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นนำไปใช้ ซึ่งหากไม่จดจองไว้ก่อน ชื่อเว็บไซต์ดังกล่าวนี้เป็นลักษณะนานาชาติ ใครเร็วกว่าและรอบคอบได้เร็วกว่าก็สามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่าย ดังนั้นในบางบริษัท จะมีการป้อนกัน ชื่อเว็บไซต์ไม่ให้คนอื่นนำไปครอบครอง โดยการแก้ปัญหาด้วยการจดชื่อไว้หลายๆ นามสกุลนั้นเอง

อัตราค่าบริการ จดทะเบียนโดเมนเนม (. th)

ประเภทโดเมนเนม

จดโดเมนเนม

.ac.th

856 บาท / 1 ปี

.co.th

856 บาท / 1 ปี

.go.th

856 บาท / 1 ปี

.in.th

856 บาท / 1 ปี

.or.th

856 บาท / 1 ปี


ประเภทโดเมนเนม

ความหมาย

.ac.th

ACademy สงวนไว้สำหรับเว็บไซต์ของ โรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เท่านั้น การจดทะเบียนจะต้องมีหลักฐานในการจดทะเบียนได้

.co.th

COmercial สงวนไว้สำหรับเว็บไซต์ของ บริษัท ห้างหุ้นส่วน เอกชน ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและตั้งอยู่ในประเทศไทย เท่านั้น การจดทะเบียนจะต้องใช้เอกสารหรือหลักฐานยืนยันและแจ้งเจตจำนงค์การใช้ชื่อเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

.go.th

G O vernment สงวนไว้ สำหรับเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และองค์กรภาครัฐ รวมถึง อบต. อบจ. เทศบาล ฯลฯ การจดทะเบียนจะต้องใช้เอกสารหรือหลักฐานยืนยันและแจ้งเจตจำนงค์การใช้ชื่อเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

.in.th

I N dividual สำหรับเว็บไซต์ส่วนบุคคล รวมถึง ห้างร้าน เอกชน หน่วยงานภาครัฐ โดยที่โดเมนดังกล่าวนี้ ใครๆ ก็สามารถจดชื่อโดเมนเนมเป็น . in.th ได้ บางครั้งอาจจะหมายถึง In Thailand นั้นเอง การจดทะเบียนจะต้องใช้หลักฐานดังเช่น บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

.or.th

ORganization เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและไม่หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ โดยจะมีความหมายเหมือน .org แต่จะสงวนสำหรับองค์กรในประเทศไทยเท่านั้น การจดทะเบียนจะต้องใช้เอกสารหรือหลักฐานยืนยันและแจ้งเจตจำนงค์การใช้ชื่อเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย


เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์สัญชาติไทย มีดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • .co.th    ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ สำเนาการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
 • .ac.th    ใช้ หนังสือขอจดทะเบียนโดเมนเนม จากผู้บริหารระดับสูงของสถานการศึกษานั้น
 • .go.th    ใช้ หนังสือขอจดทะเบียนโดเมนเนม จากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ นั้น
 • .or.th     ใช้สำเนาหนังสือรับรอง/อนุญาตให้จัดตั้ง มูลนิธิ/สมาคม
 • .in.th     ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ขอจดทะเบียนโดเมนเนม

ใดยในเอกสารจะต้องการระบุชื่อภาษาอังกฤษของเว็บไซต์ ด้วย ในกรณีที่ต้องการจดชื่อย่อ ก็สามารถกระทำได้ ทั้งนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบางครั้งอาจจะมีความยุ่งยากและเสียเวลาในการจดชื่อเว็บไซต์ดังกล่าวนี้พอสมควร แต่พึงระลึกว่า เนื่องจากชื่อเว็บไซต์ดังกล่าวนี้สงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น ดังนั้นทางผู้ให้บริการ Thnic จึงจำเป็นต้อง ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ่วน เพื่อป้อนกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั้นเอง

คำแนะนำในการตั้งชื่อโดเมนเนม:

 • ชื่อโดเมนเนมใช้ได้เฉพาะ ตัวอักษร a-z ตัวเลข 0-9 และ "-" เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องเหมาย _ และห้ามเว้นวรรค.
 • จดชื่อเว็บไซต์ ตัวพิมพ์เล็กหรือ พิมพ์ใหญ่ มีค่าเท่ากัน โดยเว็บบราวเซอร์จะแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
 • ชื่อโดเมนเนมต้องไม่สั้นหรือยาวเกินไป - สามารถตั้งชื่อได้ตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป และควรยาวไม่เกิน 63 ตัวอักษร
 • ชื่อโดเมนเนมต้องไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยเครื่องหมาย "-" เช่น –bbb.ac.th, xyx-.com
 • ชื่อโดเมนเนมไม่ควรใช้เครื่องหมาย "-" 2 ตัวติดกัน เช่น bbb—web.com,
 • สามารถจดชื่อเว็บไซต์เป็นภาษาไทยได้ ในกรณี .th สามารถสอบถามได้จากบริษัท Thnic จำกัด

 

www.   . 
 
 
 
 
 
 
บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด

39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า 82 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2116-8134-5
โทรสาร 0-2116-8136
สายด่วน 08-1854-5026
อีเมล์
info@mnet.co.th